Een top stage met Jaap Smaal sensei

Op zondag 24 maart 2019 was Jaap Smaal sensei in mijn dojo om een karatestage te leiden. Dat Jaap sensei continue met karate bezig is bleek. In de week voor deze stage was Jaap sensei in Taiwan op uitnodiging van de president van de Taiwanese Karate Federatie, waar hij onder meer karatestages leidde in Taipei. Elke dag gaf hij gemiddeld aan 200 karateka vijf uur karatelessen.

Om half zeven kwam hij aan op Schiphol en reisde gelijk door naar mijn dojo in Zeist. Ik heb het wel eens eerder geschreven dat ik het heel bijzonder vind dat Jaap sensei ondanks zijn zeer druk bezette agenda ook in Zeist komt om inspirerende stages te geven.

De eerste training, die toegankelijk was voor dangraadhouders en de kyugraad karateka behandelde hij het kata Goju Shiho Sho. Gedeeltes uit de bunkai kwamen aan bod en het gebruik van de juiste timing was de boodschap die Jaap sensei ons gaf. Tijdens de tweede sessie, de masterclass voor zwarte banders, konden we weer eens proeven van het kata Unsu. Er bleken nogal wat verschillen te zijn in de uitvoering zoals het “hoort” en zoals dat op wedstrijden wordt gedoogd. Jaap sensei liet ons ook kumitevormen doen waarbij we extra moesten opletten op de juist uitvoering van de technieken, een juiste lichaamshouding en uiteraard de juiste timing. Ook herinnerde Jaap sensei ons er nogmaals aan dat wijlen Kase sensei de fudo-dachi alleen gebruikte bij de aanval of tegenaanval. Het kihon lopen in fudo-dachi is nooit de bedoeling geweest. Jaap sensei gaf zelf aan dat je al zijn uitspraken en beweringen kon checken. In casu zie ik regelmatig op internet video’s van wijlen Kase sensei, en het klopt wat Jaap sensei zei.

Het was weer een mooie dag gevuld met karate van Jaap sensei. Dank je wel Jaap, en ook dank aan alle deelnemers waarvan er velen trouw blijven komen.

Klik hieronder op de afbeelding voor een foto-impressie (Dit is een facebook link, echter je hoeft geen account te hebben van facebook om deze impressie te kunnen zien!)

 

André Brockbernd
Karate met Jaap Smaal Sensei – 24-03-2019

Voor de 48e maal heb ik Sensei Jaap Smaal 8e dan uitgenodigd om een karatestage te geven in mijn dojo.  Wegens het succes van de vorige masterclasses zal er deze keer wederom een maserclass voor dnagraadhouders zijn. Dit is uiterard een unieke kans om samen met alleen zwarte banders van Jaap Smaal sensei op dangraadniveau karateles te krijgen en zo meer inzicht te krijgen in timing, verplaatsingen en verdieping in onder meer  kata.

Trainingstijden:
1e training: 10u00 tot 11u30  – alle nieveaus
masterclass: 12u00  tot 14u00 – alleen dangraadhouders

Locatie:
Dokan Dojo
Jordan – Montessori Lyceum Utrecht
Jordanlaan 3
3706 TE Zeist

Toegang en niveau:
Alle karateka met een niveau vanaf gele band (7e kyu)
Minimum leeftijd 12 jaar
Karatebeoefenaars van iedere stijl en organisatie zijn welkom.

Aanmelden via de website is niet meer mogelijk

Aanmelden en betalen aan de zaal kan nog wel.
1e training – € 30,00
2e training (masterclass) – € 40,00
hele stage  € 50,00

Meer info:
Download aankondiging
Stel je vragen via ons contactformulier, klik hier.
Bellen mag ook: 0624717263 (André Brockbernd)

 
Karate met Pascal Lecourt

Sinds 2015 komt Pascal Lecourt sensei in mijn dojo. In het weekend van 9 en 10 februari 2019 gaf Pascal sensei voor de 15e maal een stage. Inmiddels hebben we een diep gewortelde vriendschap opgebouwd. In de jaren 80 en 90 heb ik Pascal sensei regelmatig gezien tijdens de internationale stages die door de in 2004 overleden Kase Taiji sensei werden gegeven. Pascal Lecourt beschouwt Kase sensei als zijn tweede vader. De budo erfenis van Kase sensei draagt Pascal in zijn hart. Alles wat hij met karate doet is gefundeerd op de kennis die zijn leermeester Kase hem heeft meegegeven. Ondanks barrières zoals de taal en karate politiek volhardt Pascal sensei in zijn missie; het overbrengen van de Kase-ha. Zijn enthousiasme zet hij om in woord en daad. Niet alleen zijn lesstof en de verhalen wekken de belangstelling van iedereen die les van hem krijgt, maar ook zijn verbluffende karatevaardigheden zijn voor mijn leerlingen en mij een grote bron van inspiratie. Dat er ook internationale belangstelling voor deze stages is blijkt wel, karateka uit Schotland, België en Frankrijk waren aanwezig.
We hebben dit weekend het Meikyo kata getraind. Met mooie voorbeelden uit de bunkai van dit bijzondere kata werden de vele vragen die ik had beantwoord. Meikyo wordt meestal vertaald als “heldere spiegel” of “de gepolijste spiegel”, misschien wel een verwijzing naar het begin van het kata, wanneer de handen voor het gezicht worden opgehouden alsof je in een spiegel kijkt. Het kata bevat ook verschillende spiegelingstechnieken, bijvoorbeeld: de tegenovergestelde richtingen van de twee sets van gedan-barai en oi-zuki; het paar bo-uke en bo-dori-combinaties; en de dubbele ura-zuki, wat een voorbeeld is van twee identieke technieken die tegelijkertijd worden uitgevoerd (in essentie, spiegeling van elkaar). Meikyo wordt beschouwd als een zeer geavanceerd kata. De geavanceerde sankaku-tobi, oftewel ‘triangelsprong’, is het handelsmerk van dit kata. Meikyo is een kata van zelfreflectie en introspectie, en wordt soms zelfs geïnterpreteerd als “spiegel naar de ziel”. Het is geen kata om indruk te maken; het gaat over je zelf, niet over anderen.
Tijdens deze stage werd ons ook een kata met 8 richtingen geleerd met openhandtechnieken. Dit kata heeft Pascal sensei ter ere van Kase sensei ontworpen. Het is een kata dat opgebouwd is uit 8 openhandtechnieken, dat zowel met partner als zonder partner beoefend kan worden. Pascal sensei liet je voortdurend nadenken over de techniek, op zoek naar innerlijke verandering en verbetering en gebruik van energie.
Het was een bijzondere stage van een zeldzame leraar. Dat budo vriendschappen schept moge wel duidelijk zijn. Ik hoop nog vele jaren te mogen genieten van zijn vriendschap en karatedo.

Noteer al vast in je agenda op 5 en 6 oktober 2019 komt hij weer naar Dokan in Zeist.

Dank je wel Pascal…..

André Brockbernd

Bekijk hier de foto-impressie

Pascal Lecourt sensei has been in my dojo since 2015. In the weekend of 9 and 10 February 2019, Pascal sensei gave a seminar for the 15th time. Meanwhile, we have built up a deeply rooted friendship. In the 80s and 90s I regularly saw Pascal sensei during the international seminars given by Kase Taiji sensei who died in 2004. Pascal Lecourt regards Kase sensei as his seccond father. The budo legacy of Kase sensei carries Pascal in his heart. Everything he does with karate is based on the knowledge that his teacher Kase has given him. Despite barriers such as language and karate politics, Pascal sensei persists in his mission; transferring the Kase-ha. He turns his enthusiasm into words and actions. Not only his curriculum and the stories arouse the interest of everyone who receives lessons from him, but his amazing karate skills are also a great source of inspiration for my students and me. That there is also international interest in these seminars is clear, karateka from Scotland, Belgium and France were present.
We trained the Meikyo kata this weekend. With beautiful examples from the bunkai of this particular kata, the many questions I got answered. Meikyo is usually translated as “clear mirror” or “the polished mirror”, perhaps a reference to the beginning of the kata, when the hands are held in front of the face as if you are looking into a mirror. The kata also contains different mirroring techniques, for example: the opposite directions of the two sets of gedan-barai and oi-zuki; the pair of bo-uke and bo-dori combinations; and the double ura-zuki, which is an example of two identical techniques that are performed simultaneously, in fact, mirroring of each other. Meikyo is considered a very advanced kata. The sankaku-tobi, or ‘triangle jump’, is the trademark of this kata. Meikyo is a kata of self-reflection and introspection, and is sometimes even interpreted as “mirror to the soul”. It is not a kata to impress; it is about yourself, not impressing others.
During this seminar we were also taught a kata with 8 directions with open hand techniques. This kata has designed Pascal sensei in honor of Kase sensei. It is a kata that consists of 8 open-handed techniques that can be practiced with partner and without partner. Pascal sensei constantly made you think about technology, looking for inner change and improvement and use of energy.
It was a special seminar from a rare teacher. That budo creates friendships may be clear. I hope for many years to enjoy his friendship and karatedo.

Make a note in your diary on 5 and 6 October 2019, he’ll come back to Dokan in Zeist.

Thank you Pascal …

see here a photo-impression

André Brockbernd
Kyuexamens 28-01-2019

Op maandag 28-01-2019 is er de mogelijkheid om een kyugraadexamen te doen.

Locatie:
Dojo aan de Jordanlaan 3  te (3706 TE) Zeist.

Tijden:
Jeugd: 18u45 tot 19u45 (zaal op om 18u30)
Volwassenen: 20u00 tot 21u00

Kosten:
€ 20,00

Aanmelden voor het examen is niet meer mogelijk.
De aanmeldingen en betalingen moesten voor maandag 21-01-2018 in ons bezit zijn.

Wat moet je inleveren, dat kan tot en met maandag 21-01-2019 tijdens de training
Jeugd:

  1. Je karatepaspoort(en)
  2. Een pasfoto als je voor het eerst examen doet.

Volwassenen:

  1. Je karatepaspoort(en)
  2. Een pasfoto als je voor het eerst examen doet.
  3. Voor de bruine band bewijzen van deelname aan stages in het afgelopen jaar.

Examen eisen
Deze kan je lezen en printen op onze website pagina: https://www.dokan.nl/examens/
Stage met Sensei Pascal Lecourt 9 en 10 februari 2019

  
Open Karate Stage met Sensei Pascal Lecourt – 7e Dan.
Weekend 9 en 10 februari 2019.

Tijden
Zaterdag 09-02-2019: 13.00 uur tot 16.00 uur (15 min pauze)
Zondag:  10-02-2018:  10.00 uur tot 13.00 uur (15 min pauze)

Kosten (voorinschrijving)
Aanmelding kan tot en met donderdag 07-02-2018.
Hele weekend € 50,00
Eén dag € 35,00

De voorinschrijving is gesloten!
Je kan je nog aanmelden aan de dojo.

Kosten (betaling aan de zaal)
Hele weekend € 65,00
Eén dag € 45,00

Toegang:
Elke karateka vanaf 12 jaar.
Minimum niveau: gele band (7e kyu).

Dojo-locatie:
Gymnastiekzaal
Montessori Lyceum
Herman Jordan
Jordanlaan 3
Zeist

Meer info?
Telefoon: 0624717263 (André Brockbernd)
Klik hier voor de flyer.
Een Spetterend 2019

Namens het bestuur en lesgevers wensen wij iedereen een spetterend 2019 toe.
De trainingen beginnen weer op maandag 7 januari 2019.

 
Masterclass en karatestage met Jaap Smaal sensei 8e dan

Voor de 47e maal heb ik Sensei Jaap Smaal 8e dan uitgenodigd om een karatestage te geven in mijn dojo.  Wegens het succes van de vorige masterclass zal er deze keer wederom een maserclass voor dnagraadhouders zijn. Dit is een unieke kans om samen met alleen zwarte banders van Jaap Smaal sensei op dangraadniveau karateles te krijgen en zo meer inzicht te krijgen in timing, verplaatsingen en verdieping in onder meer  kata.

Trainingstijden:
1e training: 10u00 tot 11u30  – alle nieveaus
masterclass: 12u00  tot 14u00 – alleen dangraadhouders

Locatie:
Dokan Dojo
Gymnsatiekzaal Montessori Lyceum Herman Jordan
Jordanlaan 3
3706 TE Zeist

Toegang en niveau:
Alle karateka met een niveau vanaf gele band (7e kyu)
Minimum leeftijd 12 jaar
Karatebeoefenaars van iedere stijl en organisatie zijn welkom.

Op dinsdag 13 november sluit om 19.00 uur de vooraanmelding.
Daarna is aanmelden via deze website is niet meer mogelijk.

Aanmelden via de website is niet meer mogelijk.

Aanmelden en betalen aan de zaal.

 1e training – € 30,00
2e training (masteclass) – € 40,00
hele stage  € 50,00

Meer info:
Download aankondiging
Stel je vragen via ons contactformulier, klik hier.
Bellen mag ook: 0624717263 (André Brockbernd)
Lessen starten op 03-09-2018

We hebben een mooie zomer gehad, de batterijen zijn opgeladen, dus we kunnen weer volop gaan trainen.

Op maandag 3 september 2018 starten de karate- en iaido-trainingen weer. Dit seizoen staan er ook mooie activiteiten op de kalender, zoals een stageweekend met Pascal Lecourt Sensei en de traditionele karatestage met Jaap Smaal Sensei.
Zie voor meer info: https://www.dokan.nl/bijzondere-activiteiten/

Omdat Dokan dit jaar 20 jaar bestaat is er een speciale aanbieding voor mensen die met karate willen beginnen. Voor € 20,00 kan je ter introductie 6 proefkaratelessen volgen. Wanneer je je na deze proefperiode wilt aanmelden als lid dan wordt deze € 20,00 in mindering gebracht op de contributie.

Wil je meer info, bel me 0624717263.
André Brockbernd
Karatestage Sensei Pascal Leourt Sensei 6 en 7 oktober 2018

  
Open Karate Stage met Sensei Pascal Lecourt – 7e Dan.
Weekend 6 en 7 oktober 2018.

Tijden
Zaterdag 06-10-2018: 14.00 uur tot 17.00 uur (15 min pauze)
Zondag:  07-10-2018:  10.00 uur tot 13.00 uur (15 min pauze)

Kosten (voorinschrijving)
Aanmelden via de website in niet meer mogelijk.
Aanmelden en betalen aan de zaal is nog wel mogelijk.

Kosten (betaling aan de zaal)
Hele weekend € 65,00
Eén dag € 35,00

Betalen en aanmelden
Klik hier om aanmelden en betalen via Ideal

Toegang:
Elke karateka vanaf 15 jaar.
Minimum niveau: gele band (7e kyu).

Dojo-locatie:
Gymnastiekzaal
Montessori Lyceum
Herman Jordan
Jordanlaan 3
Zeist

Meer info?
Telefoon: 0624717263 (André Brockbernd)
Klik hier voor de flyer.
Kyu-Examen maandag 25-06-2018

Op maandag 25-06-2018 is er de mogelijkheid om een kyugraadexamen te doen.

Locatie:
Dojo aan de Jordanlaan 3  te (3706 TE) Zeist.

Tijden:
Jeugd: 18u45 tot 19u45 (zaal op om 18u30)
Volwassenen: 20u00 tot 21u00

Kosten:
€ 15,00

Wat moet je inleveren voor zondag 17-06-2018
Jeugd:

  1. Stickerkaart met alle stickers voor het examen wat je wilt doen.
  2. Je karatepaspoort(en)
  3. Een pasfoto als je voor het eerst examen doet.

Volwassenen

  1. Je karatepaspoort(en)
  2. Een pasfoto als je voor het eerst examen doet.

Bruine band examen mag je alleen doen op uitnodiging van André Brockbernd sensei.

Klik hier om aan je te melden en te betalen (IDeal)