image_pdf

Sinds 2015 komt Pascal Lecourt sensei in mijn dojo. In het weekend van 9 en 10 februari 2019 gaf Pascal sensei voor de 15e maal een stage. Inmiddels hebben we een diep gewortelde vriendschap opgebouwd. In de jaren 80 en 90 heb ik Pascal sensei regelmatig gezien tijdens de internationale stages die door de in 2004 overleden Kase Taiji sensei werden gegeven. Pascal Lecourt beschouwt Kase sensei als zijn tweede vader. De budo erfenis van Kase sensei draagt Pascal in zijn hart. Alles wat hij met karate doet is gefundeerd op de kennis die zijn leermeester Kase hem heeft meegegeven. Ondanks barrières zoals de taal en karate politiek volhardt Pascal sensei in zijn missie; het overbrengen van de Kase-ha. Zijn enthousiasme zet hij om in woord en daad. Niet alleen zijn lesstof en de verhalen wekken de belangstelling van iedereen die les van hem krijgt, maar ook zijn verbluffende karatevaardigheden zijn voor mijn leerlingen en mij een grote bron van inspiratie. Dat er ook internationale belangstelling voor deze stages is blijkt wel, karateka uit Schotland, België en Frankrijk waren aanwezig.
We hebben dit weekend het Meikyo kata getraind. Met mooie voorbeelden uit de bunkai van dit bijzondere kata werden de vele vragen die ik had beantwoord. Meikyo wordt meestal vertaald als “heldere spiegel” of “de gepolijste spiegel”, misschien wel een verwijzing naar het begin van het kata, wanneer de handen voor het gezicht worden opgehouden alsof je in een spiegel kijkt. Het kata bevat ook verschillende spiegelingstechnieken, bijvoorbeeld: de tegenovergestelde richtingen van de twee sets van gedan-barai en oi-zuki; het paar bo-uke en bo-dori-combinaties; en de dubbele ura-zuki, wat een voorbeeld is van twee identieke technieken die tegelijkertijd worden uitgevoerd (in essentie, spiegeling van elkaar). Meikyo wordt beschouwd als een zeer geavanceerd kata. De geavanceerde sankaku-tobi, oftewel ‘triangelsprong’, is het handelsmerk van dit kata. Meikyo is een kata van zelfreflectie en introspectie, en wordt soms zelfs geïnterpreteerd als “spiegel naar de ziel”. Het is geen kata om indruk te maken; het gaat over je zelf, niet over anderen.
Tijdens deze stage werd ons ook een kata met 8 richtingen geleerd met openhandtechnieken. Dit kata heeft Pascal sensei ter ere van Kase sensei ontworpen. Het is een kata dat opgebouwd is uit 8 openhandtechnieken, dat zowel met partner als zonder partner beoefend kan worden. Pascal sensei liet je voortdurend nadenken over de techniek, op zoek naar innerlijke verandering en verbetering en gebruik van energie.
Het was een bijzondere stage van een zeldzame leraar. Dat budo vriendschappen schept moge wel duidelijk zijn. Ik hoop nog vele jaren te mogen genieten van zijn vriendschap en karatedo.

Noteer al vast in je agenda op 5 en 6 oktober 2019 komt hij weer naar Dokan in Zeist.

Dank je wel Pascal…..

André Brockbernd

Bekijk hier de foto-impressie

Pascal Lecourt sensei has been in my dojo since 2015. In the weekend of 9 and 10 February 2019, Pascal sensei gave a seminar for the 15th time. Meanwhile, we have built up a deeply rooted friendship. In the 80s and 90s I regularly saw Pascal sensei during the international seminars given by Kase Taiji sensei who died in 2004. Pascal Lecourt regards Kase sensei as his seccond father. The budo legacy of Kase sensei carries Pascal in his heart. Everything he does with karate is based on the knowledge that his teacher Kase has given him. Despite barriers such as language and karate politics, Pascal sensei persists in his mission; transferring the Kase-ha. He turns his enthusiasm into words and actions. Not only his curriculum and the stories arouse the interest of everyone who receives lessons from him, but his amazing karate skills are also a great source of inspiration for my students and me. That there is also international interest in these seminars is clear, karateka from Scotland, Belgium and France were present.
We trained the Meikyo kata this weekend. With beautiful examples from the bunkai of this particular kata, the many questions I got answered. Meikyo is usually translated as “clear mirror” or “the polished mirror”, perhaps a reference to the beginning of the kata, when the hands are held in front of the face as if you are looking into a mirror. The kata also contains different mirroring techniques, for example: the opposite directions of the two sets of gedan-barai and oi-zuki; the pair of bo-uke and bo-dori combinations; and the double ura-zuki, which is an example of two identical techniques that are performed simultaneously, in fact, mirroring of each other. Meikyo is considered a very advanced kata. The sankaku-tobi, or ‘triangle jump’, is the trademark of this kata. Meikyo is a kata of self-reflection and introspection, and is sometimes even interpreted as “mirror to the soul”. It is not a kata to impress; it is about yourself, not impressing others.
During this seminar we were also taught a kata with 8 directions with open hand techniques. This kata has designed Pascal sensei in honor of Kase sensei. It is a kata that consists of 8 open-handed techniques that can be practiced with partner and without partner. Pascal sensei constantly made you think about technology, looking for inner change and improvement and use of energy.
It was a special seminar from a rare teacher. That budo creates friendships may be clear. I hope for many years to enjoy his friendship and karatedo.

Make a note in your diary on 5 and 6 October 2019, he’ll come back to Dokan in Zeist.

Thank you Pascal …

see here a photo-impression

André Brockbernd